Vad skapar ett effektivt och framgångsrikt team? Vilka är de viktigaste faktorerna? En stor genomgång av 180 team på Google gav ett annat resultat än vad man väntat sig.  I det senaste numret av tidningen Holóne (www.holone.se) presenteras projektet som Google döpte till Aristoteles.

Psykologisk trygghet
Den absolut viktigaste faktorn visade sig vara att det i teamet finns psykologisk trygghet. Med det menas att medlemmarna i teamet känner sig trygga och kan ta personliga risker inför varandra. Att helt enkelt våga vara sårbara. Att det är Ok att be om hjälp och visa att man inte kan. Att det är Ok att presentera egna förslag och idéer. Ok att göra misstag och också våga berätta det. Utöver psykologisk trygghet var det även andra faktorer som var viktiga för ett effektivt team. Dessa var:

  • Tillförlitlighet. Att kunna lita på varandra och att alla bidrar.
  • Tydlighet. Vad gäller mål, roller och planer.
  • Meningsfullhet. Att personligen kunna känna att det jag gör är meningsfullt.
  • Göra skillnad. Att teamets arbete gör skillnad. Att det har ett värde.

Men psykologisk trygghet var den absolut viktigaste faktorn. Till och med nödvändigt för att bli ett effektivt och framgångsrikt team. Resultatet ligger i linje med vad flera andra studier visat de senaste åren. Bl.a. har Dr. Amy Edmondson vid Harvard Business School forskat inom området och definierar psykologisk trygghet som:

“Psychological safety is a shared belief held by members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking”

Kommunikation och relation är avgörande
Genomlysningen av teamen på Google visade också att ett teams effektivitet inte påverkades i nämnvärd utsträckning av VEM dvs vilka personer som fanns i teamet. Det som istället spelade en större roll var HUR man interagerade med varandra. Dvs hur man kommunicerade, samspelade och behandlade varandra. Judith E. Glaser på www.conversationalintelligence.com, som också varit min lärare inom C-IQ, beskriva sambanden på följande sätt

“The next level of greatness depends on the quality of the culture
which depends of the quality of the relationships
which depends on the quality of the conversations”

Tillit
Resultatet från projektet på Google rimmar väl med vad neurovetenskapen säger. Hjärnan är först och främst inställd på överlevnad. Den scannar hela tiden av omgivningen för att fånga upp möjliga hot. På ett kontor kan ett hot vara att eventuellt bli  förlöjligad, utskrattad eller exkluderad på andra sätt. De mer primitiva delarna av hjärnan är då aktiverade och på sin vakt. Det är först när man kan känna tillit och trygghet som de mer avancerade delarna av hjärnan deltar fullt ut. Om en teammedlem inte känner trygghet i gruppen så håller hen troligen tillbaka sina frågor eller idéer. Och gruppen går miste om dennes infallsvinklar. Följden blir i förlängningen att man går miste om att utvecklas till ett framgångsfullt team.

Vid neuroledarskap, ett ledarskap som utgår ifrån hjärnan, så inser man värdet av att bygga relationer. Förstår att för att vara en coachande chef och skapa engagemang, motivation och kreativitet så måste där finnas förtroende och tillit. Av den anledningen presenteras coaching utifrån neuroledarskap i de Träningsprogram Viva Coaching ger.

Läs gärna också följande bloggar:

Tillit – grunden i ett coachande ledarskap
Tillit och kreativitet

Google berättar själv om projektet på You Tube:Google´s five keys to a successful team