En företagskultur med tillit ökar medarbetarnas produktivitet och energinivå. Hög tillit förbättrar också samarbetet och skapar en större lojalitet.

Tillit skapar engagemang

De flesta företagsledare förstår att om medarbetarna är engagerade så ökar produktiviteten. Ett högt engagemang är alltså win-win för både individ och organisation. Paul J. Zak, grundare till Center for Neuroeconomics Studies, skriver i senaste numret av Harvard Business Review om sin forskning om vad som skapar engagemang. Vägen dit går via att ledaren förstår hur det egna beteendet påverkar tilliten. Tillit skapar nämligen engagemang.

Han har under flera decennier studerat hjärnans aktiviteter under arbete. Oxytocin är det hormon som spelar en stor roll för tillit. Så vilka beteenden ökar respektive minskar oxytocinhalten?
Forskningen har lett fram till ett ramverk för vilket ledarskap som bygger tillit.

Jag listar här kort de åtta nyckelbeteenden som Paul J Zak tar upp i sin artikel. Vill du läsa hela artikeln  The Neuroscience of Trust.  Det är en imponerande forskning han gjort.

Uppmärksamma ett bra arbete och resultat
När ett mål, ett resultat har uppnåtts så uppmärksamma det. Visa för medarbetaren att du ser den ansträngning som gjorts och att den också betyder något.

Lagom utmanande stress
Skapa förutsättningar så att en uppgift blir utmanande och kanske också svårare men ändock fullt möjlig att nå. Det frigör dels oxytocin men också adrenalin vilket gör att fokus ökar. När teammedlemmar måste arbeta ihop för att nå ett mål så koordineras deras hjärnaktiviteter. Det sker endast om utmaningen är möjlig och det finns en tydlig deadline. Vaga och otydliga deadlines och mål ökar stressen och gör snarare så att människor ger upp innan de ens har startat. Som ledare behöver du därför regelbundet checka av och kanske justera mål så att de är lagom utmanande.

Ge handlingsfrihet
När en medarbetare lärt sig ett jobb låt denne också få hantera det på sitt sätt. Visa att du har förtroende.

Möjliggör jobbskapande
Tillåt medarbetarna att komma med egna idéerna och också skapa egna nya projekt.

Dela information
Osäkerhet om företagets framtidsstrategier och mål leder till kronisk stress vilket blockerar oxytocin. Det underminerar teamarbete, öppenhet och motivation. Löpande information och uppdatering reducerar osäkerheten.

Ha intentionen att bygga relationer
De nätverk i hjärnan som aktiverar oxytocin är gamla. Vikten av relationer och social tillhörighet är alltså djupt rotad i vår natur. Hjärnforskningen visar att när människor medvetet vill skapa sociala band på jobbet så förbättras också deras prestationer. Som chef är det därför viktigt att visa att du bryr dig och har en intention att bygga relationer och inte enbart ett fokus på arbetsuppgiften.

Underlätta för utveckling
Arbetsplatser med hög grad av tillit hjälper medarbetare att också utvecklas personligt inte enbart professionellt. Där finns alltså ett “mindset” för ett växande av hela människan.

Visa sårbarhet
Chefer som frågar och ber om hjälp hos kollegor istället för att bara tala om vad som skall göras skapar trovärdighet.

Slutord
Paul J.Zak slutar sin artikeln med följande reflektion.
Att bygga tillit handlar inte om att inte ställa krav. Organisationer med hög grad av tilllit låter sina anställda vara ansvariga men utan att detaljstyra. Här, tänker jag, är det som coachande ledarskap kommer in.

Läs gärna också bloggen om Tillit – grunden i ett coachande ledarskap