Själva essensen i coaching är en rörelse, från ett läge, till ett annat mer önskvärt läge. Det förutsätter förändring och utveckling. Och en genomtänkt intention för det som man vill uppnå.

Intention och mål
För några år sedan deltog jag i en kurs ”Mastery in coaching”. Som vanligt är det alltid vissa saker som fastnar lite extra och stannar kvar efter en kurs. En av de saker jag minns från denna kurs var samtalet om intention. Intention, som ett  viktigt begrepp när man talar om mål. Och mål utgör en väsentlig del av coaching. Tydliga mål behövs för att åstadkomma en rörelse framåt och för att kunna utvärdera och lära sig under resan. Intention omfattar och inkluderar också andra aspekter, viktiga för att lyckas med en förändring och ett mål.

”Intention is more than setting goals, it´s putting your whole being in it.”
                                                                 Jeff Staggs MCC

Intention – en viktig aspekt av en förändringsprocess
För att åstadkomma en förändring behövs följande tre steg:

  • Awareness (medvetenhet)
    Att vara medveten om hur utgångsläget är. Ju mer ärlig och sann bilden av nuläget är desto bättre.
  • Intention
    Din avsikt med förändringen och vad du önskar uppnå. Handlar om varför du vill göra förändringen? Vilken är din uppriktiga avsikt och syfte? Ju klarare och renare intention desto bättre.
  • Attention (uppmärksamhet)
    Att vara uppmärksam under resan mot det önskade läget och på de steg som görs. Och hela tiden vara uppmärksam och ha kvar ett fokus på intentionen.

Viljan till förändringen kan ses som en samverkan mellan intentionen och uppmärksamheten (attention). Om du lyckas bevara din intention levande och klar inom dig själv så ökar sannolikheten  att du också lyckas nå det önskade läge.

Intentionen ger kraft
Vi kan ta ett enkelt exempel. Det är ju inte ovanligt att så här i nyårstider avlägga löften om fysisk träning.

En person är medveten om att han tränar alldeles för lite och söker därför upp en coach. Coachen ställer frågan “Hur skulle du vilja att det var”? Svaret skulle då kunna lyda som ”Att jag tränade åtminstone 2 -3 ggr/vecka”.
Tillsammans skapas sedan träningsschema osv.

Genom att också inkludera frågor om intentionen så blir både avsikten med förändringen och målet tydligare. Coachen kan ställa frågor som ”Vad är det främsta skälet till att du vill börja motionera mer”?
Och fortsätta ställa flera fördjupande följdfrågor som tar fram det verkliga skälet. Det är väldigt lätt att man som coach snabbt bildar sig en egen uppfattning om varför en person vill börja träna. Likaså är kanske den sanna avsikten från början inte helt klar för personen ifråga själv. Man bär med sig en bild av att man bör motionera flera ggr i veckan. Det finns helt klart ett värde med att stanna upp och utforska intentionen. I vårt exempel så skulle en ren och klar intention kunna vara  ”Att bli gladare och mer tillfreds”.

Genom att hålla intentionen klar och ständigt återkomma till den så ökar motivationen och man får kraft att fullfölja träningen.

Som coach upplever jag att det i samtal med vissa klienter kan vara lättare att föra in begreppet intention än mål. Målet kan i stället växa fram allteftersom intentionen blir tydligare. För andra kan samtalet om intention ge nya insikter om varför man har ett specifikt mål.

Så vad är din intention för 2017?